Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Smaki Zdrowia Sp. z o.o., świadczącej usługi rzez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl), z siedzibą w ul. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa.

SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)
 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 5. REKLAMACJE
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  DEFINICJE
 2. DOSTAWCA – Smaki Zdrowia Sp. z o.o., świadcząca usługi przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl).

  USŁUGI – Przygotowanie i dostarczanie przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) posiłków w zestawach w ramach cateringu dietetycznego.

  KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

  REGULAMIN – Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl).

  PRODUKTY – nazwa produktów sprzedawanych Klientom przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) stanowiących zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;

  Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) – strona internetowa umieszczona pod adresem: KIELKINAWIDELKI.pl, wraz ze wszystkimi podstronami, które są jej częścią i za pomocą której Dostawca świadczy usługi Klientom.

  ABONAMENT – sposób dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Klienta Usług świadczonych odpłatnie lub za zakup produktów w wybranym okresie.


 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki i zasady:
   • korzystania z usług świadczonych przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) na rzecz Klientów
   • sprzedaży Klientom usług Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) i produktów Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)
  2. Materiały udostępniane Klientom w ramach poszczególnych Usług Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) oraz wygląd i treść serwisu stanowią własność Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) na Klienta wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
  3. Publikowane przez Klientów w Serwisie „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Klientów jakichkolwiek praw osób trzecich.
  4. Niniejszy Regulamin jest jednocześnie umową zawartą pomiędzy Smaki Zdrowia Sp. z o.o. – Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl), zwaną Dostawcą, a Klientem. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)

  1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez e-mail biuro@kielkinawidelki.pl lub telefonicznie i oznacza zapoznanie się o raz akceptację niniejszego Regulaminu.
  2. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W pozostałych godzinach do dyspozycji Klienta pozostaje kontakt mailowy biuro@kielkinawidelki.pl. Odpowiedzi na maile oraz realizacja zamówień będą realizowane w pierwszym roboczym dniu następującym po dacie wpłynięcia maila.
  3. Klient jest zobowiązany uiścić zapłatę za zamówione produkty Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) poprzez dokonanie przelewu bankowego na rachunek Smaki Zdrowia Sp. z o.o. nr konta BZ WBK: 36 1090 1694 0000 0001 3030 7568, w którego tytule należy wpisać dane osoby zamawiającej.
   W przypadku braku zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Smaki Zdrowia Sp. z o.o. w ciągu 3 dni, zamówienie zostaje anulowane.

  4. Rozpoczęcie dostaw nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na konto wskazane w punkcie 3.3 oraz mailowego potwierdzenia z informacją o rozpoczęciu dostaw, które Klient otrzyma
   z Biura Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl). Zamówienia, wpływające w piątki po 15.00, weekendy i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wpłynięcia zamówienia, w związku z czym rozpoczęcie dostaw może wydłużyć się ze względu na okres świąteczny, dni ustawowo wolne od pracy, itp.

  5. Na podstawie zamówienia Dostawca dostarcza określone w zamówieniu zestawy posiłków pod adres wskazany w zamówieniu, w ustalonym przedziale czasowym.
  6. Na terenie określonym na stronie kielkinawidelki.pl dostawy są bezpłatne. Koszt dostaw poza określony obszar będzie wyliczany indywidualnie.
  7. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i nie ma istotnych przeciwwskazań do stosowania zamówionej przez niego diety.
  8. W przypadku istnienia przeciwwskazań Klient jest zobowiązany poinformować o tym Dostawcę drogą telefoniczną lub mailową.
  9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania jej pomimo przeciwwskazań, o których nie został poinformowany.
  10. W przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do stosowania diety ubogoenergetycznej, przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o skontaktowanie się z lekarzem.
  11. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania, zgodnie ze swoją wiedzą, informacji o stanie zdrowia, chorobach istniejących bądź przebytych, alergiach, nietolerancjach pokarmowych, zażywanych lekach i innych czynnikach, które mogą być przeciwwskazaniami do stosowania diety. Ponadto Klient jest zobowiązany do informowania na bieżąco o wszelkich zaistniałych kwestiach zdrowotnych, mogących mieć wpływ na stosowanie diet.
  12. Klient ma prawo:
   • dwa razy w ciągu miesiąca zawiesić dostawy na wskazany przez niego okres po uprzednim poinformowaniu Dostawcy z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem
   • jeden raz w ciągu miesiąca zmienić adres dostawy po uprzednim poinformowaniu Dostawcy z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem
  13. Wszelkie zmiany w treści zamówienia (czas, miejsce dostawy, wybrana dieta) wymagają poinformowania Dostawcy z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem (w formie mailowej lub telefonicznej). Zmiany zgłoszone z krótszym uprzedzeniem nie zostaną wprowadzone.
  14. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Klientem. Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym wcześniej poinformuje Klientów.
  15. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane w temperaturze 2-8 °C .
  16. Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku:
   • złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób
   • bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych produktów
   • pozyskania od Klienta informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania produktów znajdujących się w ofercie Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)
   • braku uiszczenia zapłaty za zamówione produkty
   • naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  17. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej na podstawie zamówienia i zgodnej z obowiązującym cennikiem dla wybranego produktu z uwzględnieniem wariantu zamówienia (4 lub 5 posiłków, na okres 5 lub 7 dni lub wielokrotności tych okresów, wartości kalorycznej 1000, 1200, 1500, 2000 lub 2500 kcal lub innych diet) oraz do odbioru zamówionego produktu
  18. W trakcie trwania Umowy Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W tym celu należy w terminie minimum 2 dni roboczych przed planowaną datą wstrzymania dostaw przesłać na adres biuro@kielkinawidelki.pl, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  19. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej wartości za Usługi pomniejszony o wartość należną za dni, w których Klient skorzystał z Usług obliczoną zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonania wpłaty oraz o kwotę o równowartości 10% kwoty pozostałej do zwrotu, tytułem kosztów związanych z obsługą zamówienia. Pozostała kwota zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1.  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Klientów stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
  2. Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) informuje, iż:
   • jest administratorem danych osobowych Klienta,
   • podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, zaś Klient ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
  3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) oraz współpracowników lub kontrahentów Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Klienta, a także informacji związanych z promocjami organizowanymi przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) lub na zlecenie Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) lub przy jego udziale.

 1. REKLAMACJE
  1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z usług Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) lub zakupem produktów Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) należy złożyć na adres siedziby Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl), w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: biuro@kielkinawidelki.pl
  2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  3. Reklamacja winna zawierać dane klienta składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
  4. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 6.1 Serwis „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
   • warunków świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) oraz sprzedaży i kupna produktów Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)
   • funkcjonalności Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)
   • obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl)
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Klienta z usług Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) i zakupem produktów Serwisu „KIEŁKI NA WIDEŁKI” (kielkinawidelki.pl) rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.